Prof. m-r Dejan Nemcik

На 05.05.2018 година во 10:00 часот во рамките на 6-тата Седница на Собрание на Здружението на професори по географија на Македонија „ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ МИЛЕНКОВСКИ“ – Скопје, ќе се одржи предавање на тема: „Примена на дигиталните алатки во процесот на учење на часовите по географија”, од страна на најпопуларниот професор по географија на Балканот, м-р Дејан Немчиќ. СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ – Скопје во рамки на својата програма за соработка со други здруженија, асоцијации и претставници на граѓанскиот сектор, како и врз основа на потпишаниот договор за соработка, со свои претставници ќе присуствува на предавањето со што уште еднаш ја потврдува својата мисија во остварување на поширок општествен интерес и ќе придонесе во процесот на стручно усовршување и професионалниот развој на своите членови.

Prof. m-r Dejan Nemcik Prof. m-r Dejan Nemcik Prof. m-r Dejan Nemcik

Share